ویدئو های آموزشی DIALUX یک روش ساده و سریع برای یادگیری بخش ها،توانایی ها و قابلیت های نرم افزار می باشد.این ویدئو های شامل آموزش بخش های مختلف و متفاوتی از نرم افزار از بخش های ساده مانند ایجاد یک پروژه ساده تا بخش پیچیده مانند ایجاد مدل های Curve های حفاظتی در TCC می باشد.